Chcesz się z nami skontaktować lub zgłosić awarię?

(58) 380 21 20

PSZOK 504 236 599

Deklaracja dostępności

 

Deklaracja dostępności Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Kaliska Sp. z o.o.

Strona internetowa www.pukkaliska.pl jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, czyli standardem WCAG 2.1 AA. Jednocześnie informujemy, że w niektórych filmach może brakować napisów dla osób głuchoniemych.
 

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres:
email: sekretariat@pukkaliska.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu :
(58) 58 89 204 wew. 552


Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Rzecznik Praw Obywatelskich
• Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77  Warszawa 00--090
• E--mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
• Telefon: 800 676 676
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
1. Budynek posiada wejścia dostosowane dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla rodziców z wózkami. Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
2. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
3. W budynku znajdują się toalety dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
5. W budynku brak pętli indukcyjnych.
6. W budynku brak oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

© 2024 pukkaliska.pl. All rights reserved.
Projekt i realizacja